Đổi mới Xã hội và Chính sách Xã hội – Trao quyền Quản lý Các tổ chức Sản xuất Bền vững cho Phụ nữ Bản địa ở Việt Nam và Mê-xi-cô

Medel-Ramírez, Carlos and Medel-López, Hilario, IIESES Universidad Veracruzana, Instituto de Antropología, Universidad Veracruzana (2019)
Bản đề xuất đề cập đến vấn đề trao quyền cho phụ nữ bản địa như một cơ chế để phát triển kỹ năng quản lý ở các tổ chức sản xuất bền vững trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, tạo ra những cam kết cá nhân để phát triển tiềm năng và trả lời cho sự thay đổi xã hội và phát triển con người. Điều này nhằm hỗ trợ chiến dịch đấu tranh với đói nghèo và loại trừ xã hội, thông qua việc phát triển của các dự án sản xuất, thông qua quản lý các tổ chức sản xuất bền vững nhằm cải thiện điều kiện sống và vị thế trong xã hội của phụ nữ bản địa. Nghiên cứu tìm hiểu sâu hơn quá trình loại trừ xã hội ở phụ nữ bản địa, đề xuất những giải pháp thay thế giúp họ thoát khỏi nghèo đa chiều và tăng cường hành động để trao quyền khả năng lãnh đạo, đây cũng là những yếu tố thúc đẩy sự phát triển các tổ chức sản xuất bền vững.
Mời các bạn đọc tiếp bài nghiên cứu tại: Đổi mới Xã hội và Chính sách Xã hội – Trao quyền Quản lý Các tổ chức Sản xuất Bền vững cho Phụ nữ Bản địa ở Việt Nam và Mê-xi-cô

Leave a Reply