Tìm hiểu về các Mục tiêu Phát triển Bền vững Liên Hợp Quốc (SDGs) thông qua Mục tiêu số 7 về Tính Bền vững Năng lượng Trong Thế giới sau Covid-19

Tìm hiểu về các Mục tiêu Phát triển Bền vững Liên Hợp Quốc (SDGs) thông qua Mục tiêu số 7 về Tính Bền vững Năng lượng Trong Thế giới sau Covid-19 Liên hợp quốc (LHQ) đã xây dựng 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) và nhân loại đang cố gắng đi theo các […]