Tìm hiểu về các Mục tiêu Phát triển Bền vững Liên Hợp Quốc (SDGs) thông qua Mục tiêu số 7 về Tính Bền vững Năng lượng Trong Thế giới sau Covid-19

Liên hợp quốc (LHQ) đã xây dựng 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) và nhân loại đang cố gắng đi theo các mục tiêu bền vững. Trong khi đó, đại dịch COVID-19 đã xuất hiện và thay đổi các cách tiếp cận thông thường. Do đó, thế giới hậu COVID cần phải có sự phát triển bền vững và các chiến lược cân bằng với hệ sinh thái. Các tác giả đề xuất nghiên cứu này như một hướng dẫn để thực hiện phát triển bền vững sau đại dịch bằng cách ưu tiên bền vững về năng lượng để tham gia các hoạt động nhằm đạt được các mục tiêu phát triển bền vững. Phân tích này bắt đầu bằng việc nghiên cứu các tác động trong lĩnh vực năng lượng cùng với ảnh hưởng của lĩnh vực này đối với tiến trình hướng tới tính bền vững. Để theo đuổi con đường bền vững về năng lượng, một phân tích định tính được thực hiện theo cách tiếp cận song song từ quan điểm chính về chuyển đổi năng lượng tái tạo và bền vững, chuyển đổi kỹ thuật số của ngành năng lượng và khả năng chi trả của năng lượng trong thế giới hậu COVID. Phương pháp kết hợp SWOT-AHP được sử dụng để xác định tầm quan trọng của từng chiến lược hoặc các vấn đề cần đặt trọng tâm vào sau khi COVID chấm dứt. Nghiên cứu cũng thảo luận về tính bền vững năng lượng từ quan điểm của các cơ quan chính trị và các nhà hoạch định chính sách, và viễn cảnh thực tế mà chúng ta đang hướng tới được tiết lộ với sự hỗ trợ của phương pháp truy dấu. Hơn nữa, một phân tích định lượng mới được thiết lập để thể hiện sự tương tác của SDG và kết quả cho thấy rằng SDG 7 là mục tiêu nền tảng so với các SDG khác. Trong bối cảnh đó, việc lập bản đồ năng lượng bền vững cho thế giới bền vững đã được hoàn thành. Kết luận cuối cùng từ việc hình dung SDGs thông qua tính bền vững năng lượng cho thấy rằng một thế giới bền vững sẽ là kết quả sau đại dịch. Tuy nhiên, những thay đổi trong thị trường năng lượng, ưu đãi đầu tư và quan trọng hơn, các quyết định chịu ảnh hưởng của các thực thể chính trị trong thế giới sau COVID có ý nghĩa quyết định trong việc đạt được điều tương tự trong một giai đoạn nhất định.

Mời các bạn đọc tiếp tại (Tiếng Anh) Hình dung các Mục tiêu Phát triển Bền vững Liên Hợp Quốc (SDGs) thông qua Mục tiêu số 7 về Tính Bền vững Năng lượng Trong Thế giới sau Covid-19

Biên dịch: Hiền Lê

Hiệu đính: Bảo

Ref: Elavarasan, R. M., Pugazhendhi, R., Jamal, T., Dyduch, J., Arif, M. T., Kumar, N. M., … & Nadarajah, M. (2021). Envisioning the UN Sustainable Development Goals (SDGs) through the lens of energy sustainability (SDG 7) in the post-COVID-19 world. Applied Energy, 292, 116665.