Phát triển và Tự do

Book review:  SEN, A. (2000). Development as freedom. Sinh ra tại Ấn Độ, Amartya Sen là một trong những nhà kinh tế chính trị hàng đầu thế giới. Qua cuốn sách “Development as Freedom”, xuất bản năm 1999, Sen muốn cổ vũ lấy kinh tế, công bằng xã hội và quyền con người làm trọng […]