Bước tiến mới: giảm nghèo và thịnh vượng chung ở Việt Nam

Bước tiến mới: giảm nghèo và thịnh vượng chung ở Việt Nam Obert Pimhidzai, Ngân hàng Thế giới (2018) Việt Nam đã đạt được những thành công đáng kể nổi bật trong giảm nghèo thông qua kiểm soát bất bình đẳng. Tăng trưởng rộng rãi trên cả nước cho thấy chính phủ tập trung phát […]