Quỹ Henry Luce trao thưởng một triệu đô la cho dự án nghiên cứu Đông Nam Á

Ngày 14/07/2020, Đại học Hawaiʻi tại Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á của Mānoa hợp tác với Trung tâm Đông Tây được trao một khoản tài trợ trị giá một triệu đô la từ Quỹ Henry Luce cho chương trình liên quan đến dự án “LuceSEA Transition: Môi trường, Xã hội và Thay đổi”.

Chương trình này khám phá kinh tế xã hội và những thay đổi về môi trường làm biến đổi các xã hội Đông Nam Á trong thời kỳ biến đổi khí hậu và môi trường đang diễn ra nhanh chóng.

Với sự hỗ trợ từ Quỹ Luce, nhóm sẽ:
– Tăng cường hợp tác và bình đẳng với các đối tác nghiên cứu ở Đông Nam Á bằng cách đưa các khóa đào tạo ngắn hạn và hợp tác thành các cơ hội nghiên cứu và vị trí chuyên môn;

– Hỗ trợ các hội thảo chia sẻ thông tin và giúp các nhà nghiên cứu chuyên nghiệp trẻ phát triển các kỹ năng chuyên môn;

– Xây dựng và cung cấp các nguồn tài nguyên ngoại khóa cấp đại học ở Đông Nam Á bằng công nghệ kỹ thuật số về các vấn đề môi trường và chuyển đổi nông nghiệp dưới dạng Tài nguyên Giáo dục Mở và các khóa học trực tuyến lấy tín chỉ.

Dự án này sẽ tạo ra các chương trình cố vấn chặt chẽ vượt qua ranh giới thể chế thông qua nghiên cứu thực địa chung, đào tạo chuyên môn, tham gia hội nghị và xuất bản học thuật.

Thông tin đầy đủ xem tại: https://bit.ly/2ChxSWs

Leave a Reply