Xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam: Những thành tựu và Thách thức

Nhìn lại khoảng thời gian qua, Việt Nam đã đạt được những thành tựu thực sự ấn tượng trong công cuộc xóa đói giảm nghèo. Sự tăng trưởng kinh tế trên diện rộng đã góp phần cải thiện cuộc sống của hầu hết người dân. Theo ước tính của Tổng Cục thống kê, tỷ lệ nghèo đã giảm liên tục từ 58% năm 1993 xuống còn 37.4% năm 1998, 28.9% năm 2002, 16% năm 2006 và 14.5% năm 2008. Trong 15 năm qua có khoảng 28 triệu người đã thoát nghèo, đây là một thành tựu đáng ghi nhận. Những người vẫn thuộc diện nghèo cũng cảm thấy đời sống của họ được cải thiện đáng kể trong giai đoạn này. Trung bình sự thiếu hụt tiêu dùng của người nghèo so với mức chuẩn nghèo được xác định bằng tỷ lệ khoảng cách nghèo đã giảm dần từ 18.5% vào năm 1993 xuống chỉ còn 3% vào năm 2008. Tỷ lệ khoảng cách nghèo vốn có tỷ trọng cao hơn đối với những người nghèo nhất trong số những người nghèo, đã giảm từ 7.9% xuống còn 1.2% trong giai đoạn 1993 – 2008. Các chỉ số phi thu nhập khác như khả năng tiếp cận của người nghèo đối với các dịch vụ xã hội cơ bản và cơ sở hạ tầng (như giáo dục, y tế, điện, đường/giao thông, nước, và vệ sinh) cũng thể hiện xu hướng tích cực. Đáng chú ý, khi năm 1993 chỉ có ít hơn 37% người nghèo có điện sử dụng hằng ngày thì nay tỷ lệ này đã tăng lên gần 90%.

Mời các bạn đọc tiếp tại (Tiếng Anh): Xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam: Những thành tựu và Thách thức

Biên dịch: Tuyên Kim

Hiệu đính: Bảo

Ref: Vietnam Academy of Social Sciences. (2011). Poverty Reduction in Vietnam: Achievements and Challenges.